ALGEMENE VOORWAARDEN DYNAMIC JOBS BV

1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties, offertes en overeenkomsten inzake  de levering van diensten tussen DYNAMIC JOBS BV, met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Leuricock 20, en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0773.875.797 (hierna “DYNAMIC JOBS”) en de klant.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing van zodra de klant een aanvraag toevertrouwt aan Dynamic Jobs om een uitzendkracht te zoeken, hetzij vast in dienst, hetzij diensten te leveren aan de klant als uitzendkracht. Enkel de algemene voorwaarden van DYNAMIC JOBS zijn van toepassing, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, waaronder deze van de klant.

 

De klant zal binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van de overeenkomst en de algemene voorwaarden, het dubbel voor akkoord ondertekend terugzenden naar Dynamic Jobs.

 

Mocht de klant daartoe in gebreke blijven, wordt elke daad van de klant die leidt tot een samenwerking, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, met de door Dynamic Jobs voorgestelde kandidaat beschouwd als een aanvaarding van de overeenkomst en de algemene voorwaarden.

 

Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op eventuele aanvullende of vervolgopdrachten tussen partijen.

 

Behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst, wordt de samenwerking met de gebruiker exclusief geregeld, de gebruiker verklaart hiermede kennis te hebben genomen van algemene en bijzondere voorwaarden. Algemene en bijzondere voorwaarden zullen toegevoegd worden aan samenwerkingsovereenkomst en facturatie.

 

DYNAMIC JOBS behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te herzien, onder meer  in geval van wijziging van de wetgeving of van de reglementering beoogd door deze algemene voorwaarden. DYNAMIC JOBS zal bij wijzigingen van algemene voorwaarden de klant per email op de hoogte stellen.

De klant heeft vervolgens een termijn van 15 kalenderdagen om deze nieuwe algemene voorwaarden te betwisten indien hij er niet mee instemt, en dit per aangetekende brief aan de maatschappelijke zetel van Dynamic Jobs.

 

2. GELDIGHEIDSDUUR OFFERTE - OVEREENKOMST

De geldigheidsduur van een offerte is 14 kalenderdagen, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst tussen Klant en Dynamic Jobs gaat in op datum van ondertekening van de overeenkomst, op deze datum zoals bepaald in de overeenkomst of op het ogenblik dat de klant een daad heeft gesteld die leidt tot een samenwerking, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, met de door Dynamic Jobs voorgestelde kandidaat en loopt voor 12 maanden, behoudens andersluidend beding in de overeenkomst.

 

3. BETALINGSVOORWAARDEN

Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW en eventuele andere belastingen en heffingen. De prijzen zijn steeds in euro aangeboden en dient door de klant betaald te worden in euro. De facturen van Dynamic Jobs zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto. Bij betalingen anders dan door cash, overschrijving, domiciliëring of cheque, worden de kosten van inning ten laste gelegd van de klant.

 

Elke factuur opgemaakt door Dynamic Jobs is door de gebruiker definitief aanvaard indien zij niet binnen de 5 dagen na ontvangst betwist wordt per aangetekend schrijven waarin de reden van betwisting uiteengezet worden. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk en wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

 

Indien de klant zijn verplichtingen niet na komt inzake betalingen van facturen heeft Dynamic Jobs het recht om de overeenkomst eenzijdig op te schorten tot alle betalingen zijn verricht. Bij niet betaling binnen de afgesproken betaaltermijn, wordt automatisch en van rechtswege, en zonder noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een interestvoet van 12% per jaar. Bovendien zal bij niet betaling van de factuur een maand na de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn bestaande uit: voor de buitengerechtelijke kosten: 15% op het factuurbedrag met een minimum van 125,00 euro voor de gerechtskosten: de kosten omschreven in artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding.

 

Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom.

 

Ingeval van laattijdige betaling, ongedekte cheque, faillissement, concordaat of iedere gebeurtenis waardoor de vordering van het uitzendbureau in gevaar wordt gebracht, behoudt het uitzendbureau zich het recht voor de onderhavige overeenkomst te verbreken en/of de nog openstaande rekeningen (zelfs indien deze niet vervallen zijn) in hun totaliteit op te eisen binnen de 24 uur na aangetekend schrijven, zonder dat de gebruiker recht kan laten gelden op enige schadevergoeding.

 

De uitzendkracht is niet gemachtigd onze facturen te innen.

 

4. DISCRIMINATIE

Overeenkomstig de CAO 38 quater van 14/07/1999 mag het uitzendbureau de kandidaten niet op discriminatoire wijze behandelen; bijgevolg is het voor de gebruiker alleen toegelaten om in zijn aanvraag functie relevante criteria te formuleren. Dynamic Jobs rekruteer uitsluitend op basis van competenties en kwalificaties uitvoerders.

 

5. AANSPRAKELIJKHEID

De klant erkent dat alle verbintenissen die Dynamic Jobs jegens de klant op zich neemt, in het kader van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, middelenverbintenissen zijn en geen resultaatsverbintenissen. Dynamic Jobs is enkel aansprakelijk indien door de klant wordt bewezen dat Dynamic Jobs haar verbintenissen overeenkomstig de overeenkomst niet is nagekomen als gevolg van een foutieve handelswijze.

 

Een eventuele schadevergoeding blijft beperkt tot de bewezen directe schade die rechtstreeks en onmiddellijk het gevolg is van deze foutieve handelswijze van Dynamic Jobs. Dynamic Jobs is in geen geval aansprakelijk voor de door de klant geleden indirecte schade. De totale aansprakelijkheid van Dynamic Jobs wordt in ieder geval beperkt.

 

De klant dient eventuele fouten of tekortkomingen onmiddellijk en uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na vaststelling ervan, schriftelijk te melden aan Dynamic Jobs. Indien de klant van zijn eventueel recht op schadevergoeding wenst gebruik te maken, dient hij dit binnen de 6 maanden na het zich voordoen van de vermeende fout van Dynamic Jobs bij aangetekend schrijven aan deze laatste te melden, dit op straffe van verval van dit recht.

 

Dynamic Jobs is niet aansprakelijk voor een laattijdige of niet-nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst wanneer de uitvoering van de overeenkomst moeilijk is geworden door omstandigheden buiten de normale controle van Dynamic Jobs, hierbij onder meer inbegrepen doch niet gelimiteerd: brand, overstroming, onvermijdbare ongevallen, dwingende overheidsmaatregelen, pandemie, etc. Dergelijke omstandigheden schorsen de overeenkomst tussen de klant en Dynamic Jobs. Dynamic Jobs stelt alles in het werk om zo spoedig mogelijk de continuïteit en de naleving van haar verplichtingen te garanderen.

 

6. VERBOD ONRECHTMATIGE AFWERVING

Indien de gebruiker vóór het einde van een minimumperiode van 135 gepresteerde werkdagen terbeschikkingstelling, zonder tussenkomst van het uitzendbureau, een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendmedewerker voor dezelfde of een andere functie, zal de gebruiker per ontslagen uitzendmedewerker aan het uitzendbureau, bij wijze van vergoeding voor geleden schade, een bedrag betalen gelijk aan 35% van het bruto jaarloon van de betrokken uitzendmedewerker tenzij anders overeengekomen op de opdrachtbevestiging.

 

De minimumperiode is van toepassing op elke uitzendmedewerker afzonderlijk. Bovenvermelde vergoeding is forfaitair vastgesteld op basis van het onderling akkoord tussen de gebruiker en het uitzendbureau dat de schade, geleden door het uitzendbureau, onder meer gebaseerd is op de kosten die de gebruiker zou moeten besteden voor de prospectie, selectie en screening van een medewerker met dezelfde kwalificaties evenals de gederfde winst, daarmee overeenstemt, onverminderd het recht van het uitzendbureau om te bewijzen dat de door hem geleden schade bovenvermelde vergoeding overtreft.

De gebruiker is deze vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendmedewerker, nadat de terbeschikkingstelling beëindigd is, een arbeidsverhouding met de gebruiker aangaat en dit voor zover er tussen de eerste dag van uitzending en de eerste dag van de arbeidsverhouding met de uitzendmedewerker nog geen 135 gepresteerde werkdagen zijn. De gebruiker verbindt zich ertoe het uitzendbureau op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om met de uitzendmedewerker een arbeidsverhouding aan te gaan.

 

Deze vergoeding is ook verschuldigd indien de terbeschikkingstelling van de uitzendmedewerker dient te worden beëindigd omdat de maximumduur van de uitzendovereenkomst zoals bepaald in de wet of cao’s is bereikt zonder dat de minimumperiode van 135 werkdagen terbeschikkingstelling werd gepresteerd en de gebruiker een arbeidsverhouding met de uitzendmedewerker aangaat. Wordt verstaan onder het aangaan van een arbeidsverhouding met de uitzendmedewerker: het aangaan van een arbeidsovereenkomst door de gebruiker met de uitzendmedewerker, het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendmedewerker aan de gebruiker door een derde (o.a. een ander uitzendkantoor), het aangaan van een aannemingsovereenkomst met de uitzendmedewerker of met een derde die hiertoe de uitzendmedewerker heeft aangeworven, het afsluiten van een opleidingsovereenkomst waarbij de uitzendmedewerker in het bedrijf van de gebruiker wordt opgeleid (o.a. een IBO-overeenkomst), het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendmedewerker en een derde, waarbij de gebruiker en die derde behoren tot dezelfde groep, moeder- of dochtervennootschap van mekaar zijn of verbonden of geassocieerde vennootschappen zijn of dezelfde wettig benoemde of feitelijke bestuurders hebben, of op hetzelfde adres zijn gevestigd of een uitbatingszetel hebben. Wordt verstaan onder uitzendmedewerker: de door het uitzendbureau geselecteerde uitzendmedewerker die met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid ter beschikking gesteld werd aan de gebruiker; de kandidaat-¬uitzendmedewerker die door het uitzendbureau werd voorgesteld aan de gebruiker. Wordt verstaan onder bruto¬jaarloon van de uitzendmedewerker: indien de uitzendmedewerker reeds gewerkt heeft: het laatst geldende uurloon x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92. indien de kandidaat-uitzendmedewerker nog niet gewerkt heeft: het bij de gebruiker voor de betreffende functie geldende loon (met als minimum de barema’s van het PC van de gebruiker) x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92.

 

Verbod op onrechtmatige afwerving is eveneens van toepassing indien gebruiker de kandidaat uitzendkracht binnen termijn van 12 maanden na voorstelling aan werft ongeacht zijn verbintenis.

Verbod op onrechtmatige afwerving is eveneens van toepassing indien gebruiker de uitzendkracht binnen de 12 maanden na beëindigen van laatste interim contract aan werft ongeacht zijn verbintenis.

 

Dit artikel is niet van toepassing bij “payroll medewerkers”, zijnde medewerkers waarvoor de aanbreng, screening en selectie door de klant zelf werd uitgevoerd zonder tussenkomst van Dynamic Jobs.

7. DIVERSEN

Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Een afwijking op deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit schriftelijk wordt overeengekomen.

 

Indien een bepaling van de overeenkomst of algemene voorwaarden nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, laat dit de afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen wordt geacht te zijn vervangen door een alternatieve geldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen, zoals toegestaan door het toepasselijk recht.

 

In geval van betwisting waartoe de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van het uitzendbureau bevoegd. De overeenkomst met de gebruiker is onderworpen aan het Belgisch Recht.

 

8. BIJZONDERE VOORWAARDEN UITZENDARBEID

8.1.0. TOEPASSING

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld volgens wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van medewerkers ten behoeve van gebruikers, inclusief de van toepassing zijnde CAO’s van de NAR en van PC 322 uitzendarbeid.

 

De uitzendkrachten worden ter beschikking gesteld onder de bijzondere voorwaarden bij de aanvraag overeengekomen en onder de hierna bepaalde algemene voorwaarden, deze maken deel uit van de overeenkomst gesloten tussen de gebruiker en het uitzendbureau en die zijn opgesteld overeenkomstig de wet van 24 juli 1987. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

 

8.1.1. VERPLICHTINGEN KLANT

De gebruiker is er toe gehouden om bij aanvang en tijdens de duur van het contract alle noodzakelijke informatie en bovendien elke wijziging onverwijld en bij voorkeur schriftelijk te communiceren aan het uitzendbureau uiterlijk binnen de 4 uur. Zonder exhaustief te zijn, is dit aan de orde in volgende gevallen: de reden om beroep te doen op uitzendarbeid en de al dan niet aanwezigheid van een syndicale delegatie; de verloningsvoorwaarden van het vast personeel, met inbegrip van premies en diverse voordelen die gebruikelijk zijn in het bedrijf van de gebruiker, evenals de toekenningsmodaliteiten; de activiteiten, de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie, het resultaat van de risico-evaluaties, het medisch toezicht en de persoonlijke beschermingsmiddelen; mogelijke situaties van staking of lock-out of andere vormen van tijdelijke werkloosheid; economische werkloosheid, waarbij de gebruiker het uitzendbureau voorafgaandelijk en binnen wettelijke termijnen dient te verwittigen; een eventueel arbeidsongeval; de werking van Dimona, waarvoor alle informatie moet zijn doorgegeven voor de aanvang van de terbeschikkingstelling van de uitzendmedewerker; de laattijdige aanwezigheid of de afwezigheid van de uitzendmedewerkers; aangaande weerverlet; aangaande de niet hernieuwing van een opdracht.

 

De gebruiker is verantwoordelijk voor gevolgen bij niet (tijdig), onvolledig en foutieve informatie te verstrekken aan het Uitzendbureau. Alle bijkomstige kosten om die hieraan verbonden zijn zullen gefactureerd worden aan de gebruiker.

 

8.1.2. MOTIEVEN UITZENDKRACHTEN

Dynamic Jobs bv zal uitzendkrachten aan de gebruiker ter beschikking stellen volgens volgende wettelijk omschreven motieven, hetzij tijdelijke arbeid, hetzij tijdelijke vermeerdering, hetzij uitzonderlijk werk, hetzij motief instroom. De gebruiker draagt de verantwoordelijk voor het correct toepassen van het motief en daarbij horende wettelijke termijnen. Dynamic Jobs kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden indien onvolledige en/of onjuiste documenten worden aangereikt door de gebruiker.

 

De klant dient Dynamic Jobs te vrijwaren voor de aan Dynamic Jobs opgelegde sancties en/of geëiste vergoedingen voor de overtreding van de wet. Dag contracten zijn enkel toegestaan mits nood aan flexibiliteit binnen onderneming klant. Klant dient hiervan de nodige bewijzen aan te reiken. Indien blijkt dat regelgeving inzake dag contracten niet correct worden toegepast kunnen mogelijks verbonden kosten extra aangerekend worden aan de klant.

 

Bij motief instroom dient de klant Dynamic Jobs in kennis te stellen over het aantal tewerkstellingspogingen voor éénzelfde werkpost.

 

In het kader van uitzendarbeid op grond van instroom, geldt een minimumduur van de overeenkomst uitzendarbeid die gelijkstaat aan de periode van tewerkstellingsgarantie opgelegd aan het uitzendkantoor overeenkomstig de van toepassing zijnde cao’s. Indien de gebruiker vóór het einde van deze minimumduur de overeenkomst verbreekt, dan is de gebruiker ertoe gehouden het loon van de uitzendmedewerker voor de resterende duur te betalen aan het uitzendbureau.

 

8.1.3. DETACHERING

De klant dient Dynamic Jobs via geschrift of elektronisch te informeren in het geval dat de uitzendkracht vanuit een ander land ter beschikking wordt gesteld aan een klant gevestigd in België. De niet- naleving van deze verplichting wordt gesanctioneerd met een strafrechtelijk of administratieve geldboete per inbreuk en per uitzendkracht, zoals bepaald in het Sociaal Strafwetboek (sanctie niveau 2). De geld boetes en de hieraan verbonden administratieve kosten (inclusief, doch niet limitatief, de proceskosten waaronder tevens begrepen de advocaatkosten) die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de klant en zullen door Dynamic Jobs aan de klant gefactureerd worden.

 

Dit artikel geldt eveneens indien Dynamic Jobs op vraag van de klant een uitvoerder detacheert naar het buitenland. Dynamic Jobs factureert aan de klant voor elke nieuwe detacheringsaanvraag een administratieve werkingskost van 40,00 euro. Per verlenging van een bestaande detachering wordt tevens een administratieve werkingskost van 40,00 euro gefactureerd. Op aanvraag van de klant, doet Dynamic Jobs het nodige om de Single Permit aan te vragen. Indien de klant de uitzendkracht zelf heeft gerekruteerd en geselecteerd (Payroll), factureert Dynamic Jobs aan de klant een administratieve kost van 250,00 euro. De klant staat zelf in voor de betaling van de eventueel verschuldigde retributiekost.

 

8.1.4. KOSTEN EIGEN AAN WERKGEVER

De klant dient Dynamic Jobs de nodige stavingsstukken te bezorgen, in geval van een uitbetaling van kosten eigen aan de werkgever. Indien er, na controle door de fiscus of de RSZ, een rechtzetting moet uitgevoerd worden, draagt de klant hiervoor de volledige aansprakelijkheid. De kosten die hieruit voortvloeien, zijn eveneens ten laste van de klant en zullen door Dynamic Jobs aan de klant gefactureerd worden.

 

8.1.5. STAKINGEN EN LOCK-OUT

De gebruiker kan geen beroep doen op de diensten van het uitzendbureau in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lock-out in zijn onderneming. De gebruiker dient bij stakingen of lock-out onmiddellijk en schriftelijke Dynamic Jobs op de hoogte te brengen. Het wettelijk verplicht terugtrekken van de uitzendmedewerkers in deze gevallen geeft geen aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding door het uitzendbureau aan de gebruiker.

 

8.1.6. GELIJKE BEHANDELING UITZENDKRACHTEN TOV VASTE MEDEWERKERS

Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24/07/1987 hebben de uitzendmedewerkers recht op hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies (m.i.v. pensioenpremies), maaltijdcheques en andere looncomponenten alsof ze door de gebruiker in vaste dienst zouden genomen worden. De klant dient deze loongegevens mee te delen aan het uitzendbureau Dynamic Jobs. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvolledig of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.

 

Tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendmedewerker bij de gebruiker, staat hij overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24 juli 1987, in voor de toepassing van de bepalingen van de wet inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van tewerkstelling gelden. Hieruit volgt dat de gebruiker de uitzendmedewerkers op gelijke voet moet behandelen als zijn vast personeel, onder meer wat betreft arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagwerk, nachtarbeid, welzijn van de uitzendmedewerker op het werk etc. De gebruiker zal de uitzendkracht bepalend volgens zijn functie en activiteiten voorzien van de nodige middelen zoals werkkledij, persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

De gebruiker zal na gaan of de uitzendkracht die onderworpen is aan gezondheidstoezicht medisch geschikt werd verklaard om de te begeven werkpost of functie te bekleden aan de hand van het formulier voor de gezondheidsbeoordeling of een afdruk uit de centrale gegevensbank.

 

Het uitzendbureau is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de afwezigheid en/of de laattijdige aanwezigheid van zijn uitzendmedewerkers.

 

8.1.7. ARBEIDSVEILIGHEID EN HYGIENE

De uitzendkracht geniet hetzelfde niveau van bescherming als de andere medewerkers van de onderneming voor wat betreft de arbeidsveiligheid en –hygiëne. Ingevolge art. 2 van het KB van 19/02/1997 betreffende de veiligheid en de gezondheid van de uitzendkrachten is de gebruiker verplicht om voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht aan het uitzendkantoor nauwkeurig een omschrijving te geven van de vereiste beroepskwalificatie en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidspost. Daarenboven dient het resultaat van de risicoanalyse opgenomen te worden in een werkpostpostfiche die, ondertekend door de verantwoordelijke bij de gebruiker, voor de aanvang van de opdracht dient te worden opgestuurd. De gebruiker verbindt zich ertoe om aan de uitzendkracht die hem ter beschikking wordt gesteld geen andere taken op te leggen dan deze die hij had vooropgesteld bij de aanvraag. Behoudens uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord van het uitzendbureau: -is het de gebruiker verboden uitzendkrachten te belasten met een opdracht die verschillend is van degene waarvoor hij werd ter beschikking gesteld; in ‘t bijzonder mag hij hem geen manipulatie van machines, toestellen, voertuigen, goederen, vervoer of behandeling van waarden of speciën ter incassering laten verrichten, welke deze mogen zijn; -de uitzendkracht mag alleen normale werkzaamheden vervullen, met uitsluiting van alle arbeid beschermd door een bijzondere reglementering , nl. ongezond of gevaarlijk werk. Van zodra er in hoogte wordt gewerkt, dienen stengere voorzorgsmaatregelen voorzien te worden door de klant; nl. gepaste preventiemaatregelen, opleiding, risicoanalyse, … De gebruiker draagt (conform artikel 5, 4° van KB 19/02/1997) de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale gebruiksklare staat ervan, zelfs indien een afwijkende commerciële overeenkomst over de levering hiervan met het uitzendbureau werd afgesloten.

 

 

 

 

 

8.1.8. ARBEIDSONGEVAL

In geval van een arbeidsongeval van een uitzendmedewerker zal de gebruiker, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, onmiddellijk het uitzendbureau verwittigen en alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van de ongevalsaangifte. Bij uitstel of verzuim hiervan kan de gebruiker rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld.

 

Bovendien zal de preventiedienst van de gebruiker bij een ernstig arbeidsongeval volgens de Codex, Titel I, Hoofdstuk III, art. 26 § 4 een ongevallenverslag opmaken, aangevuld door een actieplan van de gebruiker zelf en dat verslag voorleggen aan de verantwoordelijke van Dynamic Jobs bv binnen de acht dagen na het ongeval.

 

Na voorlegging en eventuele aanvulling door Dynamic Jobs bv zal de gebruiker dit verslag binnen een termijn van maximaal 10 dagen na het ongeval doorsturen naar de inspecteur van de administratie “toezicht op de wetgeving Welzijn op het werk”. De klant zal steeds en ten allen tijde zijn medewerking verlenen aan elk onderzoek dat gebeurt in het kader van een arbeidsongeval. Indien de arbeidsongevallenverzekeraar van Dynamic Jobs verhaal uitoefent ten aanzien van de klant voor de vergoedingen die worden betaald aan het slachtoffer van een arbeidsongeval en dit verhaal niet de volledig door de arbeidsongevallenverzekeraar gedragen kost bevat, zal Dynamic Jobs het resterende bedrag factureren aan de klant.

 

8.1.9. TARIEVEN EN FACTURATIE

De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van het ondertekend klantencontract en (het toezicht op) het terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten. Bij gebreke hieraan zal de gebruiker de niet-ondertekening niet ten nadele van het uitzendbureau kunnen inroepen en zal het uitzendbureau de werkelijk door de uitzendmedewerker verrichte prestaties, met als minimum de contractueel overeengekomen prestaties, factureren aan de gebruiker. De gebruiker is aansprakelijk voor het toezicht op en de controle van het terugsturen van het exemplaar ondertekend door de uitzendmedewerker binnen de 48 uur na het toesturen ervan door het uitzendbureau.

 

Door de prestatiestaat te ondertekenen, bevestigt de gebruiker de juistheid van de opgegeven prestaties en de uitvoering van de werkzaamheden verricht door de uitzendmedewerker. Deze ondertekening zal onverwijld gebeuren na afloop van de prestaties, beschreven op de betreffende prestatiestaat, opdat de gebruiker een vlotte en correcte afhandeling van de loonbetaling door het uitzendbureau geenszins in de weg zou staan. De gebruiker zal de geldigheid van de ondertekening door zijn aangestelde of mandatarissen, niet betwisten. Bij automatische prestatieverwerking gaat de gebruiker steeds akkoord met de prestatiegegevens zoals deze op geautomatiseerde of elektronische wijze worden doorgegeven aan het uitzendbureau, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Alleen de gebruiker is aansprakelijk bij fouten in de geautomatiseerde verzending.

 

De facturatie gebeurt op basis van: de prestaties zoals vermeld op de prestatiestaten of zoals op elektronische wijze doorgegeven door de gebruiker, met een minimum van de door gebruiker aangevraagde uren, behoudens wanneer er minder uren gepresteerd werden door het uitsluitende toedoen van de uitzendmedewerker en indien aan de informatieverplichting voorzien in deze algemene voorwaarden voldaan werd; bij gebrek aan door de gebruiker ingevulde en ondertekende prestatiestaten gebeurt de facturatie op basis van de werkelijk door de uitzendmedewerker verrichte prestaties, met een minimum van de door de gebruiker aangevraagde uren; in dit kader worden alle door de gebruiker aan zijn vast personeel toegekende en verloonde vrije uren en dagen zoals extralegale feestdagen, vakantiedagen, brugdagen, enz., waar de uitzendmedewerker ook recht op heeft, eveneens beschouwd als prestaties en als dusdanig gefactureerd aan de gebruiker.

 

De overeengekomen coëfficiënt en/of het overeengekomen tarief: deze coëfficiënt en/of dit tarief worden door het uitzendbureau eenzijdig verhoogd in geval van stijging van de directe of indirecte patronale lasten evenals van alle mogelijke andere factoren die de werkelijke loonkost bepalen; dit tarief wordt eveneens door het uitzendbureau eenzijdig verhoogd bij stijging van het basisloon van de uitzendmedewerker ingevolge de indexaties van de lonen en de conventionele loonsverhogingen die van toepassing zijn bij de gebruiker. Er wordt voor de gebruiker nooit een vermindering van het overeengekomen tarief toegestaan als gevolg van enige vermindering van de patronale lasten voor het uitzendbureau. De overige looncomponenten van deze voorwaarden; de andere schriftelijke prijsafspraken; verhoogd met de toepasselijke BTW. Voor bijzondere prestaties (zoals overuren, werk in ploegen, bij nacht, op zon- en feestdagen, etc.) wordt de uitzendmedewerker vergoed overeenkomstig de bij de gebruiker ter zake toepasselijke wet en/of CAO. Het aldus te betalen loonsupplement en de looncomponenten worden aan de gebruiker gefactureerd aan dezelfde coëfficiënt als deze toegepast op het basisloon van de uitzendmedewerker of als deze gebruikt voor de berekening van het tarief. De kosten voor DIMONA per gepresteerd uur worden aangerekend aan de gebruiker zonder toepassing van deze coëfficiënt.

 

8.1.10. BURGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

De burgerlijke aansprakelijkheid, voorzien in artikel 1384 alinea 3 van het Burgerlijk Wetboek berust bij de gebruiker, gezien deze laatste het feitelijk werkgeversgezag uitoefent. De Gebruiker is bijgevolg als enige aansprakelijk voor alle door de uitzendmedewerker aan derden berokkende schade. De voorziening van een “clausule uitzendarbeid” in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de gebruiker wordt aanbevolen. Het uitzendbureau is evenmin aansprakelijk voor de schade die de uitzendmedewerker aan de gebruiker berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de gebruiker. De aansprakelijkheid van het uitzendbureau is eveneens niet betrokken in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen aan de uitzendmedewerker toevertrouwd.

 

Evenmin zal het Uitzendbureau burgerrechtelijk aansprakelijk voor wegverkeersinbreuken die de Uitzendkracht tijdens de uitoefening van zijn dienst begaat, gezien het feitelijk gezag wordt uitgeoefend door de Gebruiker. Gedurende de periode waarin de uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld vergewist de Gebruiker zich of de Uitzendkracht nog steeds aan de vereiste beroepskwalificaties voldoet, zoals het bezit van het rijbewijs. M.b.t. de selectie kan de aansprakelijkheid van het uitzendbureau nooit ingeroepen worden indien de gebruiker zelf de selectie van de kandidaat-uitzendmedewerkers uitvoert. Het uitzendbureau is ook niet aansprakelijk voor de leningen of voorschotten, in natura of baar geld, die eventueel door de gebruiker aan de uitzendmedewerker werden toegestaan. Bovendien zal het terugvorderen van kosten, voortvloeiend uit het gebruik van onder meer telefoon voor privédoeleinden, maaltijden gebruikt in het bedrijfsrestaurant, geoorloofde aankopen etc. zonder de bemiddeling van het uitzendbureau gebeuren. Het uitzendbureau is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de afwezigheid en/ of de laattijdige aanwezigheid van zijn uitzendmedewerkers. Dynamic Jobs is in geen geval aansprakelijk voor de door de klant geleden bedrijfsschade of andere indirecte schade zoals onder meer de schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen en/of de toepassing van boeteclausules.

 

8.1.11.. EENZIJDIGE VERBREKING

Bij eenzijdige verbreking van het contract, zonder voortijdige ontslag: Op grond van artikel 1226 en volgende van het Burgerlijk Wetboek zal de gebruiker die eenzijdig en voortijdig de overeenkomst verbreekt aan het uitzendbureau een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan de som van de facturen die het uitzendbureau zou opgemaakt hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van € 125 per kalenderdag. In geval van niet-naleving door de gebruiker van de hem opgelegde wettelijke verplichtingen of in geval van foutieve inlichtingen door de gebruiker verstrekt bij het sluiten van de overeenkomst, die de nietigheid of de onmogelijkheid tot het uitvoeren van de overeenkomst met zich meebrengen, zal de gebruiker een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de ontslagvergoeding wanneer nog geen 125 gepresteerde werkdagen terbeschikkingstelling zijn verstreken en daarbuiten de som van de facturen die het uitzendbureau zou opgemaakt hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van € 125 per kalenderdag. Het uitzendbureau behoudt zich echter het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat het de omvang van de schade kan bewijzen.

 

Indien de gebruiker zijn wettelijke verplichtingen of de algemene voorwaarden niet nakomt, kan Dynamic Jobs met onmiddellijke ingang en zonder enige opzeggingsvergoeding de overeenkomst beëindigen op basis van onderstaande:

  1. Ingeval van herhaaldelijk of ernstige inbreuk op de contractuele verplichtingen door klant.(laattijdig en/of niet-betaling op één enkele vervaldag)
  2. Ingeval klant uitstel van betaling heeft aangevraagd, of zich in staat van faillissement of staking van betaling bevindt of zijn krediet/vermogen aan het wankelen is gebracht.
  3. Indien er op het geheel of een deel van de goederen van de klant bewarend beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser.
  4. Ingeval van bewijs of ernstige vermoedens van fraude.
  5. Ingeval de klant onjuiste en/of valse inlichtingen verstrekt of heeft verstrekt.
  6. Indien klant zijn wettelijke verplichten niet nakomt.
  7. Indien de klant diens verbintenissen conform de overeenkomst of algemene voorwaarden niet nakomt.

 

WERVING EN SELECTIE

 

9.1.1. ALGEMEEN

Dynamic Jobs voorziet de mogelijkheid om rechtstreekse arbeidsverhouding tot stand te brengen tussen klant en de uitvoerder.

 

Dynamic Jobs zal hiervoor een vergoeding aanrekenen op basis van afgesproken overeenkomst met consulent(e). Deze jaarlijkse bruto vergoeding, berekend op basis van 13,92 maanden voor inhouding of aftrek van sociale zekerheidsbijdragen. Daarnaast zullen ook de netto-onkosten, voordelen van alle aard, commissies, maaltijdcheques, gegarandeerde of variabele bonussen, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering aangerekend worden. De klant verbindt er zich toe, telkens wanneer hij een kopie van het loonvoorstel overmaakt aan de uitvoerder, dit eveneens over te maken aan Dynamic Jobs.

De klant bezorgt steeds een kopie van de finale overeenkomst met de uitvoerder.

 

Vergoedingen zijn steeds all-in vergoedingen en omvat alle werving en selectiekosten, Dynamic Jobs zal geen enkele andere kosten aanrekenen.

 

9.1.2. BETALINGSVOORWAARDEN*

Selectie fee / commissie bedragen zijn steeds exclusief BTW. Betalingsvoorwaarden gelden zoals hierbij aangegeven, tenzij anders overeengekomen.

1ste schijf bij opstart fase 50%

2de schijf na 3 maand 25%

3de schijf na 6 maand 25%

* Verwijzend naar Rubriek 3 “Betalingsvoorwaarden” in bovenstaande algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing bij rubriek “werving en selectie”.

 

9.1.3. DISCRIMINATIE

Overeenkomstig de CAO 38 quater van 14/07/1999 mag het uitzendbureau / selectie bureau de kandidaten niet op discriminatoire wijze behandelen; bijgevolg is het voor de gebruiker alleen toegelaten om in zijn aanvraag functie relevante criteria te formuleren. Dynamic Jobs rekruteer uitsluitend op basis van competenties en kwalificaties uitvoerders.

 

9.1.3. AANSPRAKELIJKHEID**

De klant is verantwoordelijk voor zijn/haar keuze van uitvoerder. Dynamic Jobs is niet aansprakelijk indien de uitvoerder niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de klant.

Dynamic Jobs kan nooit aansprakelijk zijn voor enige schade en/of verliezen, waaronder begrepen gevolgschade.

** Verwijzend naar Rubriek 5 “Aansprakelijkheid” in bovenstaande algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing bij rubriek “werving en selectie”.